Výročná správa 2023

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce

Aké je naše poslanie?

V nadväznosti na charizmu dona Bosca ponúkame mladým ľuďom možnosti ako:
• prijímať a prežívať hodnotu druhého človeka,
• vyzrievať v ochote vzájomne si slúžiť,
• rozvíjať svoje talenty a dary,
• prežívať vzťahy v dôvere a zodpovednosti,
• angažovať sa za spoločné dobro,
• rásť vo viere a v spoločenstve Cirkvi,
• osobne sprevádzať deti a mladých.

Naše aktivity v roku 2023+

• Pravidelná stretková a krúžková činnosť detí a mladých
• Oratkovské podujatia: karneval, fašiangový večer, otvorenie činnosti strediska, adventné zdobenie perníkov, výlety do prírody
• Farské podujatia: farský deň, výlet prvoprijímajúcich detí, manželské večery
• Animátorské víkendovky a teambuildingy
• Duchovné obnovy a duchovné cvičenia
• Letné akcie a aktivity: Púť do Levoče, Prímestský tábor, Bodka za prázdninami
• Stretnutie mladých rodín, rodinná dovolenka
• Športové podujatia: CFF Kama, Letná Kama, Halová Kama, Veľký Hokejbalový Turnaj (VHT) Košice, florbalový turnaj chlapcov, vianočný volejbalový turnaj

Prehľad financií za rok 2023

VÝDAVKY
Spotreba materiálu – priamy materiál na aktivity: 1 834,4 €
Drobný hmotný majetok: 1 402,68 €
Stravovanie: 5 087,51 €
Prevádzkový materiál: 1 111,33 €
Propagačný materiál: 153,02 €
Cestovné: 43,1 €
Náklady na reprezentáciu: 294,28 €
Služby: 6 688,86 €
Mzdové náklady: 5 656,18 €
Sociálne a zdravotné poistenie: 1 679,45 €
Ostatné dane a poplatky: 0 €
Bankové poplatky: 89 €
SPOLU = 24 040,33 €

PRÍJMY
Zostatok na účte a v pokladni k 1.1. 2023: 6 946,49 €
Účastnícke poplatky: 7 488€
Dotácia z verejných zdrojov: 7 587 €
Dary: 1 085 €
Členské príspevky: 408 €
2 % za 2023: 6 225,17 €
Dotácie mesta Michalovce: 400 €
Príjmy: 25 211,94 €
Príjmy vrátane poč. zostatkov: 32 158,43 €

Zostatok na účte a v pokladni k 31. 12. 2023: 7 433,09

S kým spolupracujeme?

Ďakujeme

• mladým
• dobrovoľníkom
• animátorom
za ich čas a talenty, ktoré ponúkajú pri šírení dobra a realizácii aktivít a podujatí

• našim dobrodincom
• podporovateľom
• rodičom
• Mestu Michalovce
• Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
za dôveru, priazeň a podporu.

Všetkých zahŕňame do našich modlitieb.