Výročná správa 2022

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce

Aké je naše poslanie?

V nadväznosti na charizmu dona Bosca ponúkame mladým ľuďom možnosti ako:
• prijímať a prežívať hodnotu druhého človeka,
• vyzrievať v ochote vzájomne si slúžiť,
• rozvíjať svoje talenty a dary,
• prežívať vzťahy v dôvere a zodpovednosti,
• sa angažovať za spoločné dobro,
• rásť vo viere a v spoločenstve Cirkvi,
• osobne sprevádzať deti a mladých.

Naše aktivity v roku 2022

• Pravidelná stretková a krúžková činnosť detí a mladých
• Oratkovské podujatia: karneval, otvorenie oratka, adventné zdobenie perníkov
• Farské podujatia: farský deň, výlet prvoprijímajúcich detí, veľkonočný výlet
• Animátorské víkendovky a teambuildingy
• Duchovné obnovy a duchovné cvičenia
• Letné akcie a aktivity: Púť do Levoče, Chatovačka, Prímestský tábor, Bodka za prázdninami
• Stretnutie mladých rodín a rodinná dovolenka
• Športové podujatia: 3 turnaje Kamy, Veľký Hokejbalový Turnaj (VHT) Košice, florbalový turnaj chlapcov, vianočný volejbalový turnaj

Prehľad financií za rok 2022

VÝDAVKY
Spotreba materiálu – priamy materiál na aktivity: 3 256,04 €
Drobný hmotný majetok: 246,40 €
Strava: 1 353,93€
Prevádzkový materiál: 609,46 € €
Propagačný materiál: 711,32 € €
Cestovné: 26,55 €
Služby: 8 212,52€
Mzdové náklady: 4 694,52 €
Sociálne a zdravotné poistenie: 1 390,15 €
Ostatné dane a poplatky: 24,50 €
Bankové poplatky: 94 €
SPOLU výdavky za rok 2022 = 20 619,39 €

PRÍJMY
Zostatok na účte a v pokladni k 1. 1. 2022: 7 214,7 €
Účastnícke poplatky: 6 040 €
Dotácia z verejných zdrojov: 6 723,56 €
Dary: 915 €
Členské príspevky: 330 €
2 % prijaté v roku 2022: 5 150,28 €
Dotácia mesta Michalovce: 600 €
SPOLU príjmy vrátane zostatkov z roku 2021: 26 973,54 €

Zostatok na účte a v pokladni k 31. 12. 2022: 6 946,49 €

S kým spolupracujeme?

Ďakujeme

• mladým
• dobrovoľníkom
• animátorom
za ich čas a talenty, ktoré ponúkajú pri šírení dobra a realizácii aktivít a podujatí

• našim dobrodincom
• podporovateľom
• rodičom
za dôveru, priazeň a podporu.

Všetkých zahŕňame do našich modlitieb.