2 % PRE DETI A MLADÝCH

Aj vďaka Vašej štedrosti a spolupráci
môžeme spoločne s komunitou saleziánskeho diela v Michalovciach
uskutočňovať naše spoločné výchovné poslanie.

Podporujeme osobnostný aj duchovný rast deti, mladých aj rodín,
ponúkame možnosti pre rozvoj talentov a zručností detí a mladých,
vedieme ich k zodpovednosti a angažovanosti za spoločné dobro,
pripravujeme dobrovoľníkov na ich životné poslanie.

Aj v roku 2024 Vás teda prosíme:

Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní a podporte deti a mladých.

V minulých rokoch sme z prostriedkov vyzbieraných prostredníctvom 2 % spolufinancovali letné tábory, púte, duchovné cvičenia, obnovy a víkendové akcie. Tieto peniaze boli tiež použité na zveľadenie priestorov, ktoré slúžia na výchovu a rast detí a mladých.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať – ponúknite naše tlačivo Vašim známym, priateľom či kolegom.


Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do Vášho „Vyhlásenia“ alebo „Daňového priznania“:

Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Sídlo: Špitálska 15, 071 01 Michalovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 312 96 254


VÝROČNÁ SPRÁVA

Naše hospodárenie v roku 2023

TLAČIVO

Stačí doplniť vaše údaje

NAŠE STREDISKO

Informácie do vášho emailu


FYZICKÁ OSOBA IBA S PRÍJMAMI ZO ZAMESTNANIA

Ak do 15. 2. 2024 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v Žiadosti o jeho vykonanie je potrebné vyznačiť krížikom „Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona„.

Po vykonaní ročného zúčtovania Vám zamestnávateľ vydá „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Vy si vyplníte tlačivo (tu PDF) „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ pre naše stredisko.

A obe tieto tlačivá
– prineste k nám do strediska do 25. 4. 2024, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad,
– alebo ich zaneste na daňový úrad, najneskôr do 30. 4. 2024.
– POZOR: po tomto termíne daňový úrad už Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane neprijíma.

V prípade, AK STE SÚČASNE AJ DOBROVOĽNÍK a chcete teda darovať 3%, priložíte k týmto dvom tlačivá aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok 2023, z organizácie, kde sa ako dobrovoľník zapájate – treba mať na zreteli, že organizácia má mať s Vami za daný rok (2023) uzavretú dobrovoľnícku zmluvu a na jej základe Vám vystaví Potvrdenie.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie (DP)
Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v predĺženom termíne.


PRÁVNICKÁ OSOBA
Do 31. marca 2024 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.