Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach zriadil J.E. Jozef Čársky, biskup – apoštolský administrátor Košický a Satmársky, zakladajúcou listinou č. 3870/48 zo dňa 22. októbra 1948 s platnosťou od 1. decembra 1948. Jej spravovaním poveril saleziánov. Avšak náboženská nesloboda počas komunistického režimu úplne znemožnila fungovanie tejto farnosti. Jej činnosť bola naplno obnovená až po dohode medzi provinciálnym predstaveným Saleziánov dona Bosca na Slovensku a Košickým arcibiskupom – metropolitom, Mons. Alojzom Tkáčom 1. júla 2005.

O krst dieťaťa v našej farnosti môže požiadať každý rímskokatolík z Michaloviec, Pozdišoviec, Šamudoviec a Krásnoviec. Pred krstom dieťaťa je potrebné prísť do kancelárie (aspoň týždeň vopred)  zapísať krst a dohodnúť termín a predkrstnú katechézu. Krsty sa vysluhujú spravidla v sobotu dopoludnia.

Čo potrebujete

 • rodný list dieťata
 • krstného rodiča – musí mať zavŕšených 16 rokov, byť katolík, pobirmovaný, slobodný alebo sobášený v kostole, nerozvedený a nesmie byť otcom alebo matkou krsteného dieťaťa
 • v prípade, že rodičia nebývajú v Michalovciach aj súhlas vlastného farára

Krst dospelých je potrebné dohodnúť osobne s farárom. Príprava (katechumenát) trvá spravidla dva roky.

O sviatosť manželstva  v našej farnosti môže požiadať každý rímskokatolík z našej farnosti. 

Do farnosti patria ulice Michaloviec:

Okružná, J. Matušku, J.A. Komenského, J. Murgaša, Saleziánov, Š. Kukuru, časť Kuzmányho, Sobranecká, Plynárenská, Mlynská, Krásnovská, I. Barča, Močarianská, a filiálne obce Krásnovce, Pozdišovce, Šamudovce.

 Na základe dohody s farárom farnosti Michalovce I, licenciu nepotrebujú ani snúbenci, z ktorých aspoň jeden je rímskokatolík s trvalým pobytom vo farnostiach Michalovce I a Michalovce II.

   Ak ani jeden zo snúbencov (ktorý je zároveň aj rímskokatolík) zo spomínaných lokalít nie je, sobáš v našej farnosti bude možný iba s písomným dovolením vlastného farára jedného zo snúbencov (ktorý je zároveň aj rímskokatolík) tzv. LICENCIOU.

   Ďalej, je potrebné tri mesiace pred plánovaným sobášom zájsť na matriku Mestského úradu v Michalovciach a spísať tam žiadosť o uzatvorenie manželstva. S touto žiadosťou prísť na farský úrad – dohodnúť sobáš a prípravu. Príprava na sviatosť manželstva pozostáva zo šiestich stretnutí v priebehu troch mesiacov.

Ako postupovať:

 • 3 mesiace pred sobášom zájsť osobne obaja snúbenci do mesta na matriku, potrebujete:
  • rodné listy
  • platné občianske preukazy
 • potom zájsť na faru, potrebujete:
  • vypísanú a opečiatkovanú žiadosť o uzavretia manželstva z mestskej matriky
  • krstné listy oboch snúbencov (výpis z krstnej matriky, kde ste boli pokrstení)
  • adresu a rodné číslo dvoch svedkov
  • v prípade že ani jeden snúbenec nie je rímskokatolík z Michaloviec, aj povolenie (licenciu) k sobášu od svojho rímskokatolíckeho farára.
  • v prípade že obaja snúbenci sú gréckokatolíci, je potrebná delegácia vlastného farára.

Túto sviatosť vysluhujeme podľa potreby. Treba sa dohodnúť osobne s kňazom.

Ak potrebujete zaopatriť do nemocnice: Dohodnite sa telefonicky s duchovným správcom nemocnice, vdp. T. Muškom tel.: 0904 836 469 a vdp. M. Mihalčom 0915 947 078

Na základe dohody s farárom susednej farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach, pochováva sa nasledovným spôsobom:

Na cintoríne v Michalovciach:

 • pohreby na cintoríne v Michalovciach v dňoch pondelok, utorok, streda a piatok pochováva farský úrad v meste.

Farská 3,       tel.: 642 08 98        www.michalovce.rimkat.sk

 • pohreby na cintoríne v Michalovciach vo štvrtok pochováva farský úrad Michalovce II. (saleziáni).

Špitálska 15,    tel.: 0911 730 421

Na termíne pohrebu sa dohodnete v Dome smútku. Potom prídete nahlásiť pohreb na príslušnom farskom úrade (ako je uvedené vyššie) s Listom o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví lekár. Tu si dohodnete aj zádušnú sv. omšu.

Na cintoríne v Krásnovciach, Močaranoch, Pozdišovciach a Šamudovciach:

 • farský úrad Michalovce II. (saleziáni)   Špitálska 15,    tel.: 0911 730 421

Na termíne pohrebu sa dohodnete s pohrebnou službou. Potom prídete nahlásiť pohreb na príslušnom farskom úrade (ako je uvedené vyššie) s Listom o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví lekár. Tu si dohodnete aj zádušnú sv. omšu.

SDB Michalovce

Krásnovce

Močarany

Pozdišovce

Bohoslužby vo farnosti